Speakers: Luca Sangiorgi, Gianluca Moro, Giacomo Frisoni, Paolo Fraschini

Now available with English subtitles

View replay